Regulamin uczestnictwa w Boring Workshop

12-13 marca 2019, Warszawa

§1. Zasady Ogólne

Definicje:

a) Konferencja – Boring Workshop, która odbędzie się w dniach od 12 do 13 marca 2019 roku w Warszawie.

b) Organizator - Maciej Suwałowski, ul. Zgoda 5/14, 00-018 Warszawa

c) Sprzedawca - Maciej Suwałowski, ul. Zgoda 5/14, 00-018 Warszawa

d) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) - aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością Macieja Suwałowskiego.

e) Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.

f) Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 11 marca 2019 roku oraz opłaciły uczestnictwo o którym mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.

g) Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji ALIOR BANK o numerze 80 2490 0005 0000 4100 8758 7321.

h) Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata 50% kwoty za udział w Konferencji. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży prawa do uczestniczenia w Konferencji, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej fakturą zaliczkową.

i) Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.

j) Płatnik - Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.

Informacje dodatkowe:

a) Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.boringworkshop.com.

b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę.

c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.

d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

Warunki udziału w Konferencji:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.

b) Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami §4 pkt 1 i 2 Regulaminu.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

e) Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Konferencji

  1. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji w dniach 12-13 marca 2019, udział w spotkaniu poprzedzającym konferencję (11 marca 2019) oraz udział w imprezie w dniu 13 marca 2019.

  2. Za dodatkową opłatą (100 zł brutto) uczestnicy mogą wykupić usługę tłumaczenia angielskich wykładów na język polski w drugim dniu konferencji.

  3. Sprzedaż uczestnictwa trwa od 1 września 2019 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 11 marca 2019.

  4. Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać poprzez rejestracje na stronie www.boringworkshop.com.

  5. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).

  6. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.

  7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją dotyczącą realizacji płatności konferencji. Po dokonaniu płatności Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail będąca potwierdzeniem rejestracji.


§4. Rozliczenia

1. Opłata uczestnictwa wynosi 1699 zł brutto bez wykupienia usługi tłumaczenia angielskojęzycznych prelegentów, oraz 1799 zł brutto wraz z tłumaczeniem. Kwota ta uwzględnia podatek VAT (23%).

2. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń:

a) Bezzwrotną wpłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% pełnej kwoty uczestnictwa do 3 dni od daty otrzymania wiadomości zwrotnej wraz z podanym rachunkiem bankowym do dokonania wpłaty oraz bezzwrotną wpłatę pozostałej części do dnia 15 stycznia 2019 roku na ww. rachunek bankowy.

 b) Faktura zaliczkowa VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania pierwszej wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.      

c) Faktura końcowa VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty końcowej na koncie bankowym Sprzedawcy.

d) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez uczestnika drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu, jeżeli opłata uczestnictwa uiszczona została po dniu 1 marca 2019 roku, pod rygorem uprawnienia do odmowy udziału w Konferencji.

e) Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni po jej wystawieniu. Prośbę o korektę należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy: hello@boringworkshop.com

3. Nabywając uczestnictwo w Konferencji na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa. Może on natomiast odsprzedać swoje miejsce osobie trzeciej po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres: hello@boringworkshop.com

5. W razie dokonania przez Użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem Systemu na konto Sprzedawcy jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rejestracji, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 30 dni od dnia przesłania do Sprzedawcy wniosku o zwrot nienależnie uiszczonej kwoty.

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest Maciej Suwałowski z siedzibą ul. Zgoda 5/14, 00-018 Warszawa;

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktować się należy z Inspektorem Ochrony Danych Panem Maciejem Suwałowskim e-mail: hello@boringworkshop.com

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotowej konferencji w ww. zakresie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U.  z 2018 r. poz. 1000 ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. Dane Uczestnika nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim bez wiedzy I zgody Uczestnika. 

5. Dane będą przechowywane przez okres 3 lat.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

11. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.

12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. W sytuacji ww. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za uczestnictwo w predmiotowej konferencji, o której mowa w § 4.

13. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail: hello@boringworkshop.com. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

15. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: hello@boringworkshop.com.

16. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

19. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.